توليد هيدروژن از طريق شکافت فوتوكاتاليستي آب

 

 

 

 

 

توليد هيدروژن عموماً از طريق شکافت فوتوكاتاليستي آب مي تواند در دو دسته طبقه بندي شود:

  1. واكنشهاي سلول فوتوشيميايي (نورشيميايي)
  2.  واكنشهاي سلول فوتوالکتروشيميايي

* واکنش های فتوشیمیایی

اين واكنش ها وقتي انجام ميگيرند كه انرژي نوري مستقيماً براي اجراي واكنش شيميايي اوليه به كار گرفته شود.

واكنش هاي فوتوشيميايي شامل فوتوكاتاليستهاي موجود به عنوان ذرات معلق در محلول مطالعه شده است.

براساس مطالعات فرايند فوتوشيميايي شامل عاملهاي متفاوتي همچون قدرت جذب نور به وسيله ذرات سوسپانسيون شده،

تعيين غلظت پيش ماده و تغيير pH در طول فرايند هستند كه كنترل آنها دشوار است.

از آنجا كه اين عوامل بر رفتار جنبشي اثر ميگذارند،

به همين دليل توضيح نتايج تجربي به دست آمده دشوار است.

علاوه بر اين، مطالعات جنبشي در سوسپانسيون خيلي زمان برند.

*  واكنشهاي سلول فوتوالکتروشيميایی

پلسکوو واكنش هاي فوتوالکتروشيميايي را به عنوان مورد خاصي از واكنشهاي فوتوشيميايي تعريف كرد كه در آن واكنش فوتوشيميايي از طريق جرياني الکتريکي از يک مدار خارجي درسيستم انجام مي شود.

بر اساس مطالعات ، در يک سلول فوتوالکتروشيميايي، فوتوكاتاليست به صورت يک فيلم نازک، بر يک بستر به شکل يک آند نوري يا الکترود نوري براي اجراي واكنش شکافت آب در محلول رسوب داده شده است.

با اين حال، براي رسانش الکترونهاي توليد شده نوري از فوتو آند به يک كاتد، جايي كه هيدروژن توليد ميشود، يک مدار خارجي مورد نياز است.

در صورتي كه آب ماده مورد نظر براي شکافت و توليد هيدروژن باشد، اكسيژن نيز به طور همزمان در آند توليد ميشود.

 

 

1
امتیاز :
بدون رای!

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید