خواص فوتوكاتاليستها براي شکافت آب

خواص فوتوكاتاليستها براي شکافت آب

از جمله ويژگيهاي مهم فوتوكاتاليستهاي به كار رفته در فرايند شکافت آب طي فرايند فوتوشيميايي از اين قرارند:
– داراي شکاف انرژي مناسبي اند.
– انرژي نوار رسانايي و نوار ظرفيت آن در ناحيه پتانسيل كاهش و اكسايش آب/ هيدروژن و آب/ اكسيژن قرار گرفته باشد(سطح پايين نوار رسانايي بايد منفي تر از پتانسيل كاهش آب/هيدروژن و سطح بالاي نوار ظرفيت بايد مثبت تر از پتانسيل اكسايش آب/ اكسيژن باشد )انتقال بار در سطح مشترک، مايع و كاتاليزور به سرعت انجام شود.
– سطح آن از نظر شيميايي در محيط آبي و تحت تابش پايدار باشد.

1
امتیاز :
بدون رای!

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید